Afeerraa cidhaa booda akaakayyuun misirroo 'Koleeraan' du'an, keessummoonni biroo dhukubsatan

Sirna Cidha Image copyright Star

Keeniyaatti affeerraa cidhaan booda akaakayyuun misirrichaa koleeraan yoo du'u, keessummoon biroon cidhicha irratti argaman 40 ta'an dhibamanii hospitaala galan.

Misirroonni lameen garuu battaluma cidha isaanii raawwatanii bashannan (honeymoon) isaaniif Dubaayiin waan deemaniif du'a akaakayyuu isaaniifi namoota sababa nyaata cidha isaanii irratti dhiyaateen kanneen 'Koleeraan' dhibaman gaafachuullee hin dandeenye.

Kanneen erga qoratamanii booda kooleeraan irratti argame magaalaa Naayiroobiitti ciisanii yaallaanamaa jiraachuu gaazexaan 'Star' jedhamu gabaaseera.

Qorannoon akka mulliseetti, jarreen kunneenis koleeraan qabamusaaniifi erga guyyaa Sanbataa sirnicha irratti hirmaatanii booda summaa'uu nyaataaf saaxilamuu gaazexaan kun eereera.

Gaazexaan kunis suuraa sirnichaa osoo nyaanni cidhaa hin dhiyaatiin duraa gara namoota 450 ta'anii ergaa tiwiitaraan gadhiiseera.

Misirroonni lamaa garuu summaa'uu nyaatichaatiin kan hin miidhamiin yoo ta'u, bashannana cidhasaaniif jecha battalumatti cidhasaaniin booda guyyaa Sanbataa gara Dubaayiitti balalii'usaaniin gabaafameera.

Garuu akaakayyuun misirrichaa guyyaa Kibxtaa du'unsaanii gabaafameera.

Haata'u malee, hoteelli nyaaticha dhiyeesse garuu himannaa kanarratti yaada omaa hin kennine.

Koleeraan dhiibee infekshinii garaa kaasaa cimaa yoo ta'u, nyaata ykn bishaan baakteriyaa 'Vibrio cholera' jedhamuun faalamee kan dhufuudha. Dhukubichis Keeniyaa keessatti kan haaraa miti.

Waggoota lama dura, hirmaattoonni konfarnsii idil-addunyaa ta'a Keeniyaa Hotel Kaappitaal keessatti dhukkuba kanaan qabamanii turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata