Weellistuun biyya Masrii viidiyoo muuziqaa 'miira saalaa dadammaqsu' hojjechuu ishiif hidhamte

Shiimaan viidiyoo weelluu I have an issue jedhurratti mul'atte Image copyright Shyma
Goodayyaa suuraa Shiyaamaan viidiyoon ishee rakkoo ni godhata jettee akka hin yaadne barreesiteetti

Manni murtii Masrii weellistuu viidiyoo weelluu isheetii kafana keessootiin muuza nyaachaa hojjette 'miira saalaa kakaasa' jechuun hidhaa waggaa lamaan adabeera.

Shaayimaa Ahimad maqaa waltajjii Shimaa jedhamuun beekamtu dubartii ganna 25 yoo taatu, ji'a darbe erga viidiyoon ishee hawaasa harki caaluu rincicaa ta'een balaalefatamee booda to'annoo jala oolte.

Kibxata kana manni murtii himata irratti banameen haadha badiiti jechuun murtoo irratti dabarsuu miidiyaan biyyatti gabaaseera.

Daayirektarri vidiyoo kanaas bakka inni hin jirretti hidhaan waggaa lamaa irratti murtaayeera.

Shaayimaan to'annoo jala ooluusheen dura ogeeyyii viidiyoo sana waraabanin hojiin isaanii rakkoo waan godhateef dhiifama gaafatteetti.

''Wanti kun hundi ni dhalata jedhee hin yaadne, namni hunduu haala kanaan waan na balaaleffatu hin seene ture'' jechuun fuula feesbuuki isheeratti maxxansitee turte.

Bara darbees manni murtii Masrii shubbistoota sadii viidiyoo muuziqaa miira saalaa dadammaqsu irratti qooda fudhatan jedhe hidhaa ji'a jahaan adabeera.

Weellistuun biraa tokkos laga Abbayaa (Nile) irraa bishaan dhuguun dhibeef nama saaxila jechuu isheetiin himata 'yaada hawaasa kakaasuu' jedhuun himatamtee murtee seeraa eegaa jirti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan